Identifikacija območij naravne in kulturne dediščine za vključitev v turistične itinerarje na čezmejnem Krasu

There is no translation available.

Matični Kras je zelo bogato območje z naravnimi, večinoma kraškimi, pojavi in kulturno dediščino mednarodnega pomena. Prisotna so številna območja ohranjanja narave (Natura 2000, UNESCO, zavarovana in ekološko pomembna območja, naravne vrednote), veliko je različnih habitatov (jame, skalne stene, suha travišča, brinje, grmičevje, gozdni sestoji …), obenem pa je matični Kras tudi življenjski prostor evropsko ogroženih vrst ptic, netopirjev, metuljev, hroščev, dvoživk itd. V območju je celo pomemben selitveni koridor beloglavega jastreba. Omenjene skupine naseljujejo tudi kulturno krajino z vinogradi.

Raznolikost naravne in kulturne dediščine Krasa predstavlja izhodišče in potencial za široko ponudbo turističnih storitev (obiski območij ohranjanja narave, kulturnih in zgodovinskih spomenikov, kmetij ter osmic, različnih prireditev in predstavitev) ter izvedbo raznolikih aktivnosti (pohodništva, kolesarjenja, konjeništva, jamarstva, lova ...). Kot prednost destinacije Kras velja izpostaviti kratke razdalje in dobro povezanost z večjimi mesti v zaledju (Koprom, Trstom, Ljubljano, Vidmom itn.). Prav tako je pomembna možnost izvedbe storitev in nekaterih aktivnosti tudi v istem dnevu ali celo v zimskem času. Dejansko pa Kras ni prepoznan kot turistična destinacija za daljše dopuste; večina obiskovalcev se na tem območju zadrži do največ 3 dni. Zato je pomembno ponuditi različne itinerarje, ki vključujejo že prepoznane znamenitosti v kombinaciji z manj poznanimi.

V okviru projekta AGROTUR II bodo identificirana območja ohranjanja narave ter elementi naravne dediščine, ki bi jih lahko vključili v nove itinerarje in tematske poti. Preučili bomo varstvene cilje potencialne obravnavane dediščine ter pripravili in pristojnim službam predstavili predlog območij dediščine za obravnavo, s čimer se bo omogočilo razvoj dediščine ob hkratnem zagotavljanju njenega ohranjanja in varstva.