Krepitev kapacitet in strokovna usposabljanja

There is no translation available.

Zbrali bomo nove ali do sedaj zelo malo raziskane podatke, ki lahko odločilno prispevajo k izboljšanju proizvodnih tehnologij (terana, pršuta) in k zavedanju o vlogi aktivih spojin grozdja in vina (prehrana). Pridobljene podatke bomo pregledali in obdelali v kontekstu medinstitucionalnega sodelovanja ter izvedli prenos znanja na pridelovalce in druge zainteresirane skupine (svetovalne službe, študente, novinarje, javnost …). Prenos znanja bo izveden z objavo podatkov in strokovnih smernic, prav tako pa preko strokovnih izobraževanj za pridelovalce in delavnic ter okroglih miz. Izpostavljene bodo prednosti koristnih tehnoloških postopkov za boljšo kakovost (terana, pršuta) ter povezava s prehranskimi navadami in aktivnimi spojinami (grozdje, vino).