Predstavitev projekta

There is no translation available.

Matični kras je enotno čezmejno geografsko območje z bogato naravno in kulturno dediščino. Preplet kulturne krajine z območji ohranjanja narave daje Krasu edinstvenost v svetovnem merilu in ponuja še neizkoriščene priložnosti v agroturizmu. Podoba Krasa se je v zadnjih desetletjih močno spremenila. Iz tradicionalno obdelanih kmetijskih površin in travnikov je nastala z grmišči in gozdom prerasla pokrajina. Spodbujanje aktivnosti za razvoj kmetijske in turistične dejavnosti lahko izrazito prispeva k ohranjanju poseljenosti, tradicionalni rabi zemljišč ter varstvu kraške dediščine. Eden izmed razlogov za opuščanje tovrstne rabe zemljišč in zaraščanje je slabša čezmejna povezanost lokalnih deležnikov in prepočasno prilagajanje tržnim trendom.

S projektom bomo deležnikom pomagali vpeljati sodobnejše pristope pri pridelavi tradicionalnih kraških produktov (vpeljava aplikacije spremljanja stanja v vinogradih e-Karst, optimizacija procesov pri pridelavi vina in pršuta). Naš cilj je izboljšati/poenotiti kakovost in povzdigniti konkurenčnost ob hkratnem zmanjšanju vpliva na okolje ter nižanju stroškov. Z regionalnim in medinstitucionalnim sodelovanjem bomo pomagali pri čezmejni zaščiti vina teran kot tradicionalnega pridelka Krasa. V okviru promocije Krasa bomo vzpostavili nove itinerarje in čezmejni center za promocijo lokalnih produktov z regionalno vinoteko v Štanjelu. Nadgradili bomo že vzpostavljeno platformo nastanitev Hotel dobrega terana ter poskrbeli za njeno boljšo prepoznavnost s sodobnimi pristopi trženja. S projektom bomo pomagali lokalnemu prebivalstvu pri dvigu kakovosti lokalnih produktov, konkurenčnosti in prepoznavnosti.